Skip to main content (Press Enter)

Betacam SX

Betacam SX 是高效可靠的数字格式,兼具出色画质和成本效益。

Betacam SX

Betacam SX

Betacam SX 是高效可靠的数字格式,兼具出色图像质量和成本效益。