Skip to main content (Press Enter)

LMP-C162

VPL-CS20A/CX20A 和 VPL-ES3/EX3 LCD 商务投影机的替换灯泡

Product Image

VPL-CS20A/CX20A 和 VPL-ES3/EX3 LCD 商务投影机的 165W UHP 替换灯泡

用于 VPL-CS20A/CX20A 和 VPL-ES3 LCD 商务投影机。

  • 灯泡更换通知

    需要更换灯泡时,将显示消息“请更换此灯泡”。

将此页导出为 PDF

阅读更多